26
Mayıs
2024
Pazar
ANASAYFA

Masonluk Nedir? Toplum Masonları Nasıl Tanıyor?


Geçtiğimiz günlerde biraz dost, biraz da aile bireylerinden bazı kişilerin katıldığı bir toplantıda havadan sudan konular tartışırken, birden söz döndü dolaştı masonlara geldi. İçimizden birisi kaba etine çuvaldız batırılmış gibi birden bağırıp çağırmaya başladı; dilinin döndüğünce masonların dinsiz ve siyonizmin uzantıları olduğunu, o yönde çalışmalar yaptıklarını saçma sapan, kulaktan dolma sözlerle anlatmaya başladı. Bir an düşündüm ve sonra da ordum; masonluğun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, ben bilmiyorum, biraz anlat da aydınlanalım deyince de sustu.

Gerçekten kendi kendime düşündüm, toplum masonluğun ne olduğunu acaba ne ölçüde biliyordu? Belki de hiçbir şey bilmiyor, bilinçsizce yanlış yönlendirilmişlerdi. Bu konuda ara sıra bizim basın da aynı şeyleri yaparak, masonluğun ne olduğunu bilip bilmeden ortaya atılır ve “Masonluğu Açıklıyoruz”, “Masonluğun İç Yüzü” gibisinden bir şeyler yazar, ardından da Dünyada ve Türkiye’de ünlü masonlar diye bir de isim listelerini sıralarlar. Tarihte ismi geçmiş bazı kişiler de bu listelerde yer alınca konu dışındakiler “Vay anasına o da masonmuş” gibi sözlerle boşluğa düşer, sonra da bilip bilmeden küçücük beyinleri ile sonuca ulaşmaya çalışırlar. Oysa bu konuda mason derneklerinin yayınladığı bazı kitaplar vardır ve bunların çoğu isteyenlerce kolayca elde edilmektedir. Büyük şehirlerimizin bazı kitapevlerinde veya Beyoğlu Nuruziya Sokağı’ndaki Hür ve Kabul Edilmiş Masonların topluma açık kitapevinde satılmaktadır. Bu konuda benim bilgilendiğim kitapların başında da Murat Özgen Ayfer’in “Ansiklopedik Mason Sözlüğü”, “Sözlük”, Orhan Hançerlioğlu’nun “Felsefe Sözlüğü”, “Düşünce Tarihi, Tamer Ayan’ın “Masonik Demirci”, Mehmet Fuat’ın “Masonluk Tarihi ile Genel Tarih Arasında Mukayeseli Tablolar”, Kemalettin Apak’ın “Ana Çizgileriyle Türkiye’deki Masonluk Tarihi” ve Selami Işındağ’ın “Evrim Yolu” gibi kitapları gelmektedir. Ayrıca Mimar Sinan, Mason Dergisi, Gönye, Tesviye gibi masonik içerikli dergiler de bulunmaktadır.

Masonluk Fransızca’da Maçonnerie, İngilizce’de Masonary sözcükleri ile tanınmış, dilimize de masonluk veya mason olarak girmiş bir sözcüktür. Sözlük anlamı da duvarcılık veya inşaatçılıktır. Gerçekte masonluk bir hayırsever kurum veya bir yardım müessesesi değildir. Ayrıca okul, felsefe forumu veya sosyal bir kulüp olarak da düşünülmemelidir.

Masonluğun ana ilkelerinin başında insanlığın barış ve mutluluk içerisinde yaşamalarını amaçlayan bir kuruluştur. Gerçekleri ve yasal düzeni her şeyin üzerinde tutan, bağnaz inançlardan kendilerini arındırmış bir gurup aydın insandan meydana gelmiş bir topluluktur. Bu nedenle masonlar daima bağnaz toplumların tepkisini çekmiştir. Ayrıca ana ilke olarak da bilgisizlikle, bağnazlıkla sürekli mücadele eden, zengin ve yoksul ayırımı yapmadan, insanları seven, insanlar arasında ırk, dil, soy, ulus, din, ekonomik düzey, sosyal sınıf, düşünce ayrılığı gibi farklılıkları gözetmeyen insanların oluşturduğu yasalar çevresinde legal bir toplumdur.

Mason olabilmek içinde iyi ahlaklı, fazilet sahibi erdemli olmak ön plandadır. Ayrıca bu insanlar dostlarına, ailelerine vatanına bağlı ve her şeyden önce özgür düşünce sahibi kişilerdir.. İnsanlar arasında kardeşlik olgusunun sağlanmayı, toplumlarda veya bireylerde barış ve mutluluk içerisinde insanların yaşamalarının gerçekleştirilmesi de onların başlıca amaçlarıdır. Masonların özgürce evrim doğrultusunda yaşamaları ve ilerlemeleri loca denilen toplantı yerlerinde çalışma yapmaları, ritüelleri uyarınca ön görülmüştür. Sırası gelmişken belirtmekte yarar vardır; masonların dini inançları yalnızca kendilerini ilgilendirmektedir. İçlerinde her dinden insan olduğu gibi ateistler de vardır. Toplantı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk’e bağlılıkları hep bir ağızdan dile getirilir ve her üç din kitabına veya hepsini içeren beyaz kitap üzerinde yemin edilir.

Dünyanın bir çok ülkesinde mason kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar bulundukları ülkelerin yasalarına uygun çalışan, denetlenen resmi örgütlerdir. Konuyu bilmeyen bir çok bilgisiz kişilerin dediği gibi yasa dışı bir örgüt değildir.

Dünyada masonluğun XIV. Yüzyıldan önce ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu konuda tam bir başlangıç tarihini verebilmek oldukça zordur. O dönemlerde yapı veya taşçılık alanında çalışan kişiler mason veya buna benzer bir isimle tanınırlardı. Bu kişinin yaptığı işe de masonluk denirdi. Bu kişilerin yaptıkları işlerin ayrıcalığı vardı, bilgi ve beceri isterdi. Bu yüzden de mason denilen bu kişiler batı toplumlarında bazı ayrıcalıklar elde etmişlerdi. Orta Çağ Avrupa’sında insanların büyük bir kısım köle olarak niteleniyordu. Bu durum XVIII. Yüzyıla kadar devam etmiş, yapı ile ilgili bu meslek varlığını yitirme durumuna geldiği sırada özgür sıfatına sahip çıkan spekülatif masonlar ortaya çıkmıştır. Ancak duvarcılık mesleği anlamını simgesel olarak sürdürülmüştür. Sonraki yıllarda Türkiye’deki masonlar spekülatif masonlukla bağdaştırılmıştır.

XIX.yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye’de uluslararası düzeyde mason çalışmaları başlamıştır. Masonluğun Büyük Yasası uyarınca 1861 yılında Türkiye’de mason localarının kurulma görevi Mısır Prensi Halim Paşa’ya verilmiştir. Bazı kaynaklar, ilk Türk masonunun 1755’de kısa bir süre sadrazamlık yapan Yirmisekiz Mehmet Çelebizade Said Çelebi olduğunu ileri sürmektedir. Böylece Türkiye’de kurulan ilk Mason Konseyi (Türkiye Süprem Konseyi) uluslararası düzeydeki mason kuruluşlarınca da kabul edilmiştir. Ancak o dönemde Türkiye’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler edinilememiştir. Mason kaynaklarında da bu konuya ilişkin bir bilgi bulunamamıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra l909’da Türkiye Süprem Konseyi yeni bir temel üzerinde yapılanmıştır. Prens Aziz Hasan Paşa’nın Büyük Üstatlığındaki yönetim kurulunda Talat Paşa, Cavit Bey, Dr. Rıza Tevfik, Mehmet Fuad Hulusi Bey ve Galip Paşa ilk yönetim kurulunu oluşturmuştur. Bu arada Osmanlı Tarihinde Jön Türkler ismi ile tanınan bir kesim de mason localarına katılmışlardır. I.Dünya Savaşı öncesinde, Enver Paşa dışındaki İttihat Ve Terakki yöneticilerinin de bu locaya dahil oldukları mason kaynaklarından öğrenilmiştir. Bundan böyle masonluk başta İstanbul olmak üzere, Manastır, Selanik, Halep, Şam, İzmir, Adana, Antep ve Mersin’de yayılmıştır. Masonların siyasetle uğraşmama kuralına karşılık, II.Meşrutiyet, I.Dünya Savaşı ve Mütareke sırasında İttihat ve Terakki Partisi üyeleri siyasetle ilgilenmişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında masonluğun çalışma alanı İstanbul ile sınırlı kalmıştır.. Cumhuriyetin ilk yıllarında, l923’de Türkiye Yüksek Masonluk Cemiyeti ismi ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu Cemiyet, büyük olasılıkla Atatürk’ün isteği doğrultusunda, Dr. Mim. Kemal Öke’nin büyük üstatlığı döneminde, 14 Ekim 1935’de çalışmalarına son vermiştir. Mason locaları kapatılmış ve mal varlıkları Halkevlerine devredilmiştir.

Türkiye’de mason örgütü 5 Şubat 1948’de Türkiye Mason Derneği ismi ile çalışmalarına yeniden başlamıştı. Dernekler Yasasında 1973’de yapılan değişiklikle dernek isminden Türkiye sözcüğü çıkarılmıştır. Ne var ki, 1964 yılında, Türk Masonları arasında çıkan bir ihtilaf sonucu masonlar ikiye bölünmüşlerdir. Günümüz Türkiye’sinde “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar” ve “Özgür Masonlar” ismi altında iki ayrı mason kuruluşu bulunmaktadır. Bu ayrılığın nedeni ise masonluk ilkeleri ile bağdaşmayacak siyası bir çatışmadan kaynaklanmıştır. Bugün hiçbir mason bu konuyu üzüntülerinden irdelemek ve kamuya yansıtmak istememektedir. O zamanki ismiyle Büyük Mason Mahfili’nin yayınladığı “Türk Masonluğu İçinde Bir Olay ve Tahlili” (1985) tarihli, yalnızca mason mahfillerinde bulunan ve rastlantı sonucu elime geçen kitapta bu konu detayları ve belgeleri ile açıklanmıştır. Bu olayda 1964 yılında siyasi bir parti içerisinde liderlik mücadelesi olmuş, rakiplerden birisi diğerinin mason olduğunu teşkilatına yazı ile bildirmiştir. Ayrıca kendisinin her sabah Kuran okuduğunu da sözlerine eklemiş, kendisinin mason olmadığını bir belge ile basına duyurmuş, teşkilata da dağıtmıştır. Masonlar arasında büyük üzüntü yaratan bu olaya kayıtsız kalamayan Büyük Loca olayı inceletmiş, itham edenin yaptığına nadim olduğunu, bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair teminat verdiğini ve affedildiği yazılı olarak masonlara duyurmuştur.

1964 yılında cereyan eden bu olaydan sonra iki ayrı mason gurubu birbirleri ile yakın dostluklarını sürdürmelerine, zaman zaman da çatışmalarına rağmen bir türlü birleşememişlerdir. Birbirlerinin yasal toplantılarına gitmeleri bile yasaklanmıştır. Bu arada Özgür Masonlar daha çağdaş bir adım atarak kadınların da mason olmasını sağlamış ve kadın mason localarını kurmuştur. Bu arada ilginçtir ki, Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası üyelerinin eşleri Özgür Masonlar locasına katılmıştır. Zaman zaman her iki mason gurubunun birleşme temayülü olmuşsa da bu durum bir türlü gerçekleşememiştir. Büyük olasılıkla da locaların üst düzeyinde yeni bir kadrolaşma olacağından ve ayrı ritüeller izlediklerinden bu istek yıllar yılı bir türlü gerçekleşememiştir.

Bizim toplumumuz da masonluğu bilmeyenlerin kafasını karıştıran, yanıt bulamadıkları bir soru da; her isteyenin mason olup olamayacağıdır. Mason olmak isteyen kişi hakkında mason locaları bir takım nitelikler aramaktadır. Bunların başında da ergin bir yaşa erişmeleri, özgür bir vatandaş olarak hüküm giymemiş olmaları, özgür düşünceli, iyi ahlaklı, çevrelerinde iyi tanınmış kişiler olmaları, yurduna, yurttaşlarına ailesine ve dostlarına bağlı olmaları, insanları sevmeleri, insanlar arasında ayırım gözetmemeleri, karşılık beklemeden iyilik ve yardımda bulunmaya istekli olmaları, dinsel inançları ne olursa olsun bağnaz olmamaları , masonik çalışmaları anlayıp izleyebilecek eğitim ve öğretim görmüş olmaları veya kendisini böyle bir düzeyde yetiştirmiş olmaları, çok bilgili olsalar bile daha çok öğrenmeyi, yanılgılarını gidermeyi, bilgi ve becerilerini diğerleri ile paylaşmayı bilmeleri, kendini ve ailesini geçindirecek derecede kazançları olmaları, toplantılara mazeretleri dışında katılmamaları, masonluğa etki ve baskı altında kalmadan girmeye istekli olmaları, masonlukta bireysel çıkar aramamaları gibi şartlar aranmaktadır. Bu konumda olan ve mason olmaya istekli kişiler, bir takım araştırmalardan geçirildikten sonra törenle masonluğa önce çırak olarak kabul edilir ve çalışmaları doğrultusunda aşama aşama yükselirler.

Masonlar, akıl ve bilgeliğin çalışmalarında kendilerine yön vermesini, gücün onları bütünlemesini ve güzelliğin de tamamlamasını isterler.
erdemyucel2002@hotmail.com

Yayın Tarihi : 24 Kasım 2005 Perşembe 22:19:37


Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
Yorumlarınız
emrecan berkhan IP: 85.108.226.xxx Tarih : 7.03.2007 10:53:19
sayın yücel Bilgilendirme amaçlı yazınız için teşekkürler, benim bir sorum olucak. Masonlukta, bireysel çıkar aramayan kişilerin tercih edildiğini yazmışsınız. O halde toplum çıkarlarını gözeten bir topluluk olduklarını söylebiliriz değilmi ? İrticai bir kadrolaşmanın devamlı söyleminde olduğumuz bir toplumda, bu vereceğim listenin açıklamasını da yaparsanız çok sevinirim. BİR DÖNEM TÜRK PETROL REZERVLERİNİ KONTROL EDEN MASONLARIN LİSTESİ SELİM SOYDANBAY.: MOBİL MÜDÜRÜ, DEV LOCASI KAZIM AKYEL: TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜR MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI İBRAHİM ENVER ALTINLI.: MTA ENSTİTÜSÜ UZMAN, KÜLTÜR LOCASI İHSAN RUHİ BERENT.: MTA GENEL MÜDÜRÜ, UYANIŞ LOCASI OSMAN ŞEVKİ FİGEN: MOBİL OİL MARMARA BÖLGESİ MÜDÜRÜ, MUSAVVAF LOCASI MİTHAT GÜLDÜ.: ETİBANK BAŞKONTROLÜ, İDEAL LOCASI İHSAN MİZANOĞLU.: PETROL OFİSİ MÜDÜRÜ, İNANIŞ LOCASI RAUF ROZENTAL.: SOCANİ VAKUM PETROL ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.: KÜLTÜR LOCASI BAHRİ ERGENE, MOBİL.: FAZİLET LOCASI BESİM TAN, MOBİL MÜDÜRÜ.: SEVGİ LOCASI İBRAHİM DERİNER.: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ESKİ MÜSTEŞARI, BİLGİ LOCASI İHSAN KAYIN.: PETROL OFİSİ MÜDÜRÜ, İNANIŞ LOCASI NİMET DANABAŞ.: MADEN KREDİ BANKASI MÜDÜRÜ, KÜLTÜR LOCASI SÜHA TUĞRUL AKSOY.: ETİBANK ALIM SATIM ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜLKÜ LOCASI OSMAN BİLEN.: TPAO PERSONEL MÜDÜRÜ, UYANIŞ LOCASI LÜTFİ ERSİN ÜÇER.: SHELL CO. PLANLAMA MÜDÜRÜ, ÖZLEM LOCASI SABİH BÜYÜKARIKAN.: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ, UYANIŞ LOCASI TURHAN KUT.:ETİBANK GENEL MÜDÜR MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI SABRİ CEREN.: TPAO PAZARLAMA MUHASEBE MÜD., UYANIŞ LOCASI ZİYA AYTINBAŞ.: TÜRKİYE PETROLLERİ A.O GENEL MÜDÜR MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI ABDÜLKADİR ASNA.: MTA ENSTİTÜSÜ TTL ŞUBESİ MÜDÜRÜ, UYANIŞ LOCASI RIFAT AYAYDIN.: TÜRKİYE PETROLLARİ A,Ş., UYANIŞ LOCASI OSMAN ALİ BERKMAN.: MOBİL MÜDÜRÜ, ANKARA UYANIŞ LOCASI MEHMET RIZA AKASLAN.:TPAO MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI, UYANIŞ LOCASI ATİLLA AYKOL.: MADEN JEOLOJİ MÜHENDİSİ, DEV LOCASI AHMET BARAY.: ETİBANK GENEL MD. MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI ZEKAİ BOYER, TPAO PERSONEL MD. ANKARA UYANIŞ LOCASI BELGİN ERKAN.: TPAO GENEL MD. İKMAL GRUP BAŞKANI, GÖKKUŞAĞI LOCASI CENGİZ ERDAL .: PETROL OFİSİ A,Ş. GENEL MD. YARDIMCISI, GÖKKUŞAĞI LOCASI YALÇIN İLTER .: MOBİL OİL BÖLGE MD. MATRİKÜL N: 1320 İyi çalışmalar diliyorum. Saygılar.

osman bulut IP: 81.215.62.xxx Tarih : 2.04.2007 07:06:05
bu ülkede nerdeyse herkes mason kendim dahi şüphelenmeye başladım soner yalçına göre muhtemelen kasıtlı yazdırılıyor

kadir IP: 85.104.131.xxx Tarih : 2.08.2007 12:52:12
masonluk nekadar iyi gösterilsede anlamıdan anlaşabileceği gibi duvar,inşa denilmektedir.masonluk develetleri içten yıkan üstüne perde çekilmiş örgüttür.osmanlı devletinin yıkıllmasına sebeb vermiştir.dinyok amteryakıs düsünceler var yahudilerin ayağı durumunda neyaptıkları bellideğil amaçları tamanlamıyla belli olmayan bir örgüt.pekala daha masonları destekleyecekmisiniz sorarım...

Anil SALCAN IP: 213.144.104.xxx Tarih : 11.01.2008 08:41:47

Merak ettim, Masonluk icin aranilan ozellikler bitmek bilmiyor. Hicbir kacari olmadan MUKEMMEL insan profili isteniyor. Yahu, boyle bir insan geldi mi dunyaya? Geldiyse de kutsal kitaptan okuyoruz zaten. Yani, simdi masonluk=mukemmel insan olarak tanimlaniyor. Yapmayin Allah askina, bu kadar iyi ozellik ancak ve ancak peygamberde olur. Saygilar...


Özlem Kökboyu IP: 88.246.199.xxx Tarih : 27.04.2008 02:20:44

Bu masonluk bu kadar iyi bir şeyse, neden 1935 yılından Atatürk, Mason localarını kapattırma gereği duydu. Ve Sayın Atatürkümüzün vefatından hemen sonra İsmet İnönü ve Celal Bayar tayfası bu dernekleri açtırmak için neden bu kadar acele ettiler.


karagöz hacivat IP: 88.234.209.xxx Tarih : 25.08.2008 06:16:56

Yazıyı sonuna kadar okumadan,masonluğun bir nevi avukatlığını üstlenmiş bi durumda göründüğünüzü söylemem gerek. Görünen yada nasıl lanse edildiği değil olayın iç yüzü önemli.Birincisi bahsettiğiniz ve kurum olarak adlandırılan bu yapılanma şeffaf değildir.İngiltere londra da başlamış olan(hiç şaşırmadım)bi yapılanma ve sonrasında fransa amerika derken tüm dünyaya yayılmış bir yahudi fikri!Türkiye cumhuriyeti sözüyle özüyle çelişmeyen ve ırkı dini oluşumu yapısı ve ahlakı ile bütün bir toplumdur.Ulu önder sayın Atatürk önderliğinde bugünlere gelmiş bir ülkedir.Kendi değerlerine ve geçmişine saygı duymayan insanlar çeşitli arayışlar içerisine girerek bu ve bunun gibi oluşumlarda rol almaya çalışır.Oysa bizim ülkemiz ve görüşlerimiz bu tür oluşumları asla tasvip etmemiştir! Masonlar kendileri mason olarak görmek istedikleri kişilere teklif götürürler.ve bu kişiler asla emekçi yada alt tabaka diye adlandırılan fakir az gelirli insanlar ASLA olamaz.Bu koşullar altında nasıl eşitlik felsefemizdir diyebiliyorlar??? Nufüslu kişiler çıkar amaçlı yada güvenlik amacıyla rol aldıkları bu oluşumlarda ne yazıkki ülkemizi zor duruma sokmaktadırlar.Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer burası olsa gerek.Biz kimiz? Peki ya geçmişimiz? Mason luk yada v.s yapılanmaların bizim özümüzle ilgisi,alakası,faydası,amaçları nedir?


atilla karakaş IP: 85.106.166.xxx Tarih : 7.05.2008 13:46:27

ben antalyada yaşıyorum ticaretle uğraşıyorum yakalaşık 2 aydır locaya üye olmaya calışıyorum ama bitürlü başaramadım ne tavsiye edersininz olumlu veya olumsuz bi cevap bekliyorum


dilek IP: 83.64.31.xxx Tarih : 19.05.2008 13:24:16

Bana göre burda yazilan hic bir seyin gercekle alakasi yok!! Bu kadar iyi birsey mis gibi gösteriliyor masonluk, ama gercekte yazilanlarin tam tersi!


yenal kaya IP: 78.182.9.xxx Tarih : 21.06.2008 03:13:22

masonlar siyasetle ilgilenmez diyorsunuz fakat bu tezi çürütücek 3 şey sıralamak istiyorum.1. si bahsettiğiniz parti başkanlığı yarışındaki kişi süleyman demireldi ve büyük üstatdan kendisinin mason olmadığını kanıtlayan bir belge vermesini istedi ve aldı. bu belgeyi vermek anlattığınız masonluğa ihanet değilmidir,masonluk mükemmeldide niye mason değildir diye belge veriliyor.bundahangi siyasi çıkar gözetilmiştir.türkiyede masonluğu ikiye bölen benim gibi düşünenlerdir.2. si neden kadınlar mason olamıyor.acaba itediğiniz bu mükemmel nitelikler kadınlarda olması imkansızmı yoksa siyaset ve diğer toplumun önemli alanlarında erkek egemnliği olduğu içinmi.dün, bugün ve çok büyük olasılıkla yarın ve hep.3. sü mason locasını kapatan atatürktü.neden kapattığını söylemeyi gerek duymuyorum,asıl olan şey atatürkü sahiplenmeye çalışmanızdaki tezatlık.özetle masonlar siyasetle ilgilenmez sadece bu misyonun kurulmasının en önemli yapı taşı siyasetin getirisidir o kadar


Emrah Sarı IP: 212.175.149.xxx Tarih : 28.04.2008 14:12:48

Öyle güzel anlattınızki mason olasım geldi! Zengin fakir ayrımı yapmıyormus masonlar?Ben hiç fakir mason görmedim?Akıl hep zenginlerdemi acaba? Atatürk neden kapatmıs bunları?Üstü kapalı geçmişsiniz! Birde merak ettiğim konu Süleyman Demirel masonluğun hangi koluna bağlı?Özgür masonlarmı yoksa Hür ve kabul edilmiş masonlarmı?


MURAT KIROĞLU IP: 88.240.85.xxx Tarih : 8.01.2008 15:21:54

bence masonluk eski mısırdaki firavunun yanındaki yönetici kadro yani amon rahiblerinin kendi aralarındaki oluşumdur.Günümüze ise kabala felsefesi ile gelmiştir.


murat caglayan IP: 88.239.51.xxx Tarih : 22.12.2008 16:14:36

Masonların kendileri için yazdıkları kitapları da bulup okuyabilseniz, fazla bir şey öğrenemezsiniz... Kelimelerin ardındaki mânâyı yakalamak gerekir... Örnek mi istersiniz? Masonların 33. Derece'den büyük üstatlarından necdet egeran, sırf masonlar için yazdığı "gerçek yüzüyle masonluk" (1972) adlı kitapta şöyle diyor: - "masonluk millidir!.. Bağımsızdır!.." - "masonlar vatanperverdir!.. İlericidir, aydındır!.. Dindardır!.." - "masonluk gizli değildir ama, kendine has töreleri, ritüelleri vardır!.." - "masonlar herkese dosttur!.." - "masonluk sadece allahsızlığı, vatansızlığı, anarşiyi, cehaleti ve tembelliği hoşgörmez!.." - "masonluk bir inisiyasyon bilimidir!" Bu ifadelerde geçen iki tabirin ne anlama geldiğini söylemek bile, masonluğun bir dini tarikat olduğunu ortaya koyacaktır. Ritüel aslında âyin demektir!.. Âyin ise sözlük anlamı ile dini tören demektir... Bu bir!.. İkincisi inisiyasyon, veya egeran'ın eş anlamlı olarak kullandığı eriştirme, mürşit-mürit ilişkisi içinde kişileri "ermiş" yapma eğitimidir!.. O da tamamen tarikat deyimidir. Görüldüğü gibi, masonluk kendi büyük üstatlarının itirafı ile, bir yahudi-hıristiyan-putperest karışımı dinin özel bir tarikatıdır!.. İlerde nasıl bazı islam tarikatlarına benzer mertebeleri olduğunu, ama islamiyet'le uzaktan yakından alâkası olmadığını da göstereceğiz. Öte yandan necdet egeran son derece iddialı!.. Türkiye'deki masonluğun kimseye bağımlı olmadığını, tamamen milli olduğunu, gizli olmadığını, masonların tanrı'ya inandığını, dindar olduğunu öne sürüyor ve herkese eşit kabul ettiğini, onun için de dostça davrandığını ima ediyor!.. Yani masonluğun son derece insancıl olduğunu iddia ediyor! Ayrıca masonluğun uzaktan yakından anarşi ile ilgisinin olmadığını, kargaşa yaratmadığını, yani masonların ülkenin kurulu düzenine karşı çıkmadığını, çok vatansever olduklarını, bu yüzden ülkelerine ihanet etmiyeceklerini, yabancılarla işbirliği yapmıyacaklarını söylüyor!.. Sonra masonların çok ilerici olduklarını, hurafeyle, safsatayla, geçmişin küflü nazariyeleri ile bir rabıtası olmadığını belirtiyor! Yukardaki tanımdan bu mânâlar çıkıyor!.. Bunların tümü külliyen yalandır!.. Palavradır!.. Yani kendilerini içlerinden tanımasak, yutabiliriz ama, onları ruhlarının derinliklerine kadar tanıyoruz. Pek çok mason da şu satırları okurken, yalan olduğunu bizim kadar biliyor!.. Yukardaki ifadede doğru olan sadece bir kelime var: masonlar gerçekten okumuş kimselerdir. Bir şey daha ekliyebiliriz: toplum içinde sivrilmiş, bir mevki veya makama gelmiş, veya gelme ihtimali çok yüksek kişilerdir. Ama bu iki özelliği, yani okumuş ve sivrilmiş olma özelliğini mason olduktan sonra kazanmış değillerdir!.. Bu meziyetleri masonluk sayesinde kazanmamışlardır!.. Ta baştan bu özelliklere sahip oldukları için, onlara "kanca" atılmış ve mason saflarına dahil edilmişlerdir!.. Çünkü ancak böyleleri masonların işine yarar!.. Necdet egeran allahsızları, vatansızları, anarşistleri, cahilleri ve tembelleri aralarına almadıklarını öne sürüyor!.. Laf aramızda, biz öyle tembel masonlar gördük ki, hazıra konmaktan başka bir şey yapmazlar. Ama aralarına almadıkları sadece bunlar değil!.. Masonlar fakirleri, bilgili ama diplomasız kişileri, mesleğinde ne kadar başarılı ve dürüst olursa olsun mevki sahibi olmayanları, kadınları ve zencileri, çinlileri, hintlileri, kızılderilileri de aralarına almazlar!.. Yani hiç bir hamal mason, şoför mason yoktur!.. Kör mason, topal mason da yoktur! Biz de masonlukla ilgili bazı hususlar tesbit ettik ve aşağıda belirttik. Yukardaki tarifin yanlışlığını, bizim tarifimizin doğruluğunu bundan sonraki yazılarımızla ispatlıyacağız! Amacımız masonluğun nemenem bir şey olduğunu ortaya koymak!..


HÜSEYİN IP: 78.162.128.xxx Tarih : 4.02.2008 00:14:13

PEKALA SORUYORUM ACABA SENDE MASONMUSUN..... YADA ONLARLA BIR BAĞLANTIN VARMI.YADA MADEM MASONLUK SENIN DEDİĞİN GİBİ BİR ŞEY ACABA BU ÜLKEYİ İÇTEN YIKAN YABANCI İNSANLAR KİMDİR.NEDİR.MASON DEĞİLMİ BUNLAR...


olcayto IP: 85.110.49.xxx Tarih : 4.01.2009 20:47:37

masonluğuk anlattığı gibi masum ve hoş birşeyse, neden gölge gibi her yerde karşımıza çıkıyor anlatılan misyonu dışında devletin üst kademelerine kadar sirayet etmiş, anadolunun köklü geçmişindeki insan sevgisinin sembolü yunuslar-mevlanalar gibi temel dayanakları varken neden böyle yabancı menşeyli bir örgütenmeye ihtiyaç duyulurki, ayrıca masonluğun siyonizmden bağımsızlığına tatmin olamadım, bu misyon için mason olmak gerekmez, illaki olunması gerekiyorsa kafada soru işareti olur


Ezgi Harbelioğlu IP: 88.242.30.xxx Tarih : 31.01.2009 15:22:12

Atatürk mason locasını kapatmamıştır.


tikitikiu IP: 213.144.104.xxx Tarih : 6.10.2010 09:15:14

Erdem, sen mason musun? Yoksa onların avukatlığını yapma gayretleri içinde olan bir kaybedilmiş insan mı?Ayrıca, eş-dost-aile muhabbeti yaptığın kişiler için, yazdıkların hiç hoş olmamış. Masona laf eden ailen bile olsa hemen ağzını-çizgini bozuyorsun. EVET, sen mason olursun ama MÜSLÜMAN olman zor kardeşim...


Arais IP: 88.242.76.xxx Tarih : 23.04.2013 15:47:56

 Masonluk hakkında daha fazla bilgiyi http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php adresinde bulabilirsiniz mason değilim.:) Saygılarımla